Výroba

Rostlinná

Podnik hospodaří na 1.313 ha zemědělské půdy (stav k 31. 12. 2013), z toho je orné půdy 1.208 ha, 105 ha zaujímají trvalé travní porosty. Největší podíl na orné půdě zaujímají obiloviny a to 45 %. V druhém pásmu hygienické ochrany vodního díla Želivka se nachází přibližně 97 % ploch.

Pozemky podniku AGRO DK se nacházejí v jihovýchodní části středočeského kraje v bramborářsko-ječné výrobní oblasti.

Živočišná

Podnik je v živočišné výrobě zaměřený pouze na chov skotu – produkci mléka a masa. Tržby živočišné výroby zajišťuje hlavně prodej mléka a to z 83 %. V roce 2013 dosáhla užitkovost krav 7 364 l/rok.

Stav zvířat podniku v 31. 12. 2013 činil 844 ks.